Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EGOIST-A-PORTER

Sklep internetowy EGOIST-A-PORTER, zwany dalej "Sklepem" działający pod adresem www.egoist-a-porter.shop prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Oferta Sklepu dostępna jest pod adresem www.egoist-a-porter.shop Sklep internetowy prowadzony jest przez:

EGOIST-A-PORTER Małgorzata Cetera

ul. Powstańców Śląskich 123/5

53-332 Wrocław

NIP: 5421796430, REGON: 930998122

adres do doręczeń: ul.Powstańców Śląskich 123/5, 53-332 Wrocław

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, słowa lub sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

1.Regulamin- Regulamin niniejszego Sklepu Internetowego;

2. Sprzedawca- Małgorzata Cetera, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EGOIST-A-PORTER Małgorzata Cetera, ul. Powstańców Śląskich 123/5, 53-332 Wrocław, NIP: 5421796430, REGON: 930998122 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3.Klient- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4.Konsument- Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Sklep/Sklep Internetowy/Serwis- Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.egoist-a-porter.shop , www.egoist-a-porter.pl ,w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

6.Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

7.Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8.Towar/Produkt – Używane lub nowe rzeczy, sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, zgodnie z opisem na stronie Sklepu;

9.Umowa – Umowa zawarta na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

10.Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11.Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

12.Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego EGOIST-A-PORTER oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
  2. 2. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
  3. 3. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
  4. 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

  1. 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres: EGOIST-A-PORTER Małgorzata Cetera, ul. Powstańców Śląskich 123/5, 53-332 Wrocław, adres poczty elektronicznej: egoistaporter@gmail.com, numer telefonu: 516095296.
  1. 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep Internetowy,

2) Konto,

3) Newsletter.

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4.Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5.Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7.Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. RODO Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EGOIST-A-PORTER Małgorzata Cetera, ul. Powstańców Śląskich 123/5, 53-332 Wrocław NIP: 5421796430, REGON: 930998122.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia zamówienia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości utworzenia zamówienia.

3.Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów oraz innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2)Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3)Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

5.Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

a) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

b) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

c) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem

ochrony swoich praw.

6. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

7.Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2.Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: egoistaporter@gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: EGOIST-A-PORTER, ul. Powstańców Śląskich 123/5, 53-332 Wrocław.

§ 2. Newsletter

1.Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2.Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3.Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5.Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: : egoistaporter@gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: EGOIST-A-PORTER, ul. Powstańców Śląskich 123/5, 53-332 Wrocław.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1.Produkty oferowane w Sklepie są przyjmowane w komis od osób prywatnych.

2.Produkty oferowane w sklepie są nowe i używane. Sprzedawca nie jest producentem Towarów i nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej, a szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu z oznaczeniem jego stanu.

3.Sprzedawca oświadcza, że Produkty oferowane w sklepie są oryginalne i nie pochodzą z kradzieży.

4.Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1.Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2.Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji Konta w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

4.Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

5.Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku(pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7.Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 3 dni roboczych.

§ 3. Płatności

1.Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich. Cena Towaru uwzględnia koszty, o których mowa w pkt 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2.Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe, prowizje za płatności dostawców usług) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. W przypadku zwrotu Towaru zwrot zapłaconej ceny za Towar pomniejszony zostanie o koszt dostawy (koszty zwrotu Towaru leżą po stronie Klienta) oraz prowizję bezzwrotną, którą pobiera dostawca usług płatniczych (Paynow, visa, mastercard i inne).

3.Klient może wybrać formę płatności:

1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności Paynow - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Paynow. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Paynow;

3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą). Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuję po przyjęciu Zamówienia.

4.Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

5.Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu.

§ 4. Dostawa

1.Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2.Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Sklepu. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

3. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1.Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2.Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3.Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4.Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 i n . Kodeksu cywilnego (Dz.U.2019.1145). W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

2. W przypadku zakupu przez Klienta będącego Konsumentem używanego Towaru, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

2.Reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w Sklepie mogą zostać złożone: 
a) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: egoistaporter@gmail.com - w tytule proszę wpisać REKLAMACJA oraz nr zamówienia,b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: EGOIST-A-PORTER , ul. Powstańców śląskich 123/5, 53-332 Wrocław.

3.Każda reklamacja powinna zawierać wskazanie loginu, imienia i nazwiska, adresu e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona płatność za zakupiony Towar w razie uwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji.

4.Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.

5.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika lub adres mailowy podany przez Klienta.

6. Koszt zapakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. W przypadku uznania reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych od poinformowania Kupującego o uznanej reklamacji, Sprzedający zwróci otrzymaną od Klienta płatność za zakupiony Towar. Zwrot pieniędzy nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe Klienta.

8. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sprzedającego, Towar zostanie odesłany na koszt Kupującego.

ROZDZIAŁ 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1.Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

4.Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1)Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3)Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5)Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8)Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

9)Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

10)Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

11)Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12)Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7.Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za Towar (wyłączając koszty przesyłki). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

8.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

9..Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Przedmiot umowy ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, lub gdy występują w nim braki elementów stanowiących jego integralną część, z nieuszkodzonymi plombami, lub jeśli dotyczy to obuwia z nienaruszonymi naklejkami na podeszwach.

12. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem w stanie niezmienionym.

13.Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru.

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2.Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.egoist-a-porter.shop stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3.Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, zdjęcia, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.egoist-a-porter.shop bez zgody właściciela jest zabronione.

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460).

3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeks cywilny, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

6.Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12. 2020.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl